Retningslinjer for brug af huset

Et velfungerende foreningsfællesskab

Det er Frivilligcenter Aarhus’ ønske at skabe gode rammer for et velfungerende foreningsfællesskab og et inspirerende sted for de frivillige sociale foreninger i Aarhus på tværs. Vi har udarbejdet nogle fælles retningslinjer, som skal skabe trivsel og få hverdagen i huset til at fungere på bedste vis – både for jer som medlemmer og for jeres brugere.

 • Medlemmer

For at benytte lokalerne i Frivilligcenter Aarhus skal man som forening, gruppe eller enkeltperson udføre frivilligt socialt arbejde, være medlem af Frivilligcenter Aarhus samt indgå kontrakt med Frivilligcenter Aarhus om brug af lokalerne. Der kan i særlige og enkeltstående tilfælde efter aftale gives tilladelse til brug af lokalerne uden at formålet specifikt er relateret til frivilligt socialt arbejde, ligesom der kan gives dispensation for indbetaling af kontingent for enkeltpersoner og grupper uden indtægter.

For en forening koster det 300 kroner årligt at være medlem af Frivilligcenter Aarhus. Kontingentet anvendes til daglig drift af lokalerne eller til fælles aktiviteter og arrangementer for husets brugere. Medlemmer får desuden tilbud om gratis deltagelse i frivilligcenterets kurser og andre medlemsfordele. Manglende betaling af det årlige kontingent betragtes som opsigelse af kontrakten, hvorefter lokalerne ikke længere kan benyttes.

Medlemskab opnås ved at indbetale kr. 300,- på konto nr. 8401 0001286709 i Merkur Andelskasse (mærk indbetalingen foreningens navn).

 • Værdiramme

Frivilligcenter Aarhus’ formål er at styrke den lokale frivillige sociale indsats – ved at støtte, synliggøre og udvikle. Huset skal afspejle værdier i det frivillige sociale arbejde, såsom: demokrati, aktivt medborgerskab, socialt ansvar og mellemmenneskelige relationer på tværs.

Vi forpligter os sammen på at skabe gode rammer for de frivillige tilbud og aktiviteter, der findes i huset. Målet er, at alle der kommer i huset – frivillige og borgere, som benytter tilbuddene – føler sig velkomne og trygge.

Medindflydelse
Det er Frivilligcenter Aarhus’ opgave at administrere og koordinere aktiviteterne i huset. Vi ser det som en vigtig del af opgaven, at alle, som er medlem af foreningsfællesskabet, oplever mulighed for at præge stedet og de fælles rammer. Ud over at komme til fællesmøderne, er brugere derfor altid velkomne til at henvende sig til Frivilligcenter Aarhus med ris og ros og gode ideer. Ønsker man at tage del, fx ved at købe inventar eller yde en frivillig indsats, kan man også henvende sig.

Hensyn til brugerne/borgerne
Det overordnede hensyn til de forskellige målgrupper/brugere, som foreningernes tilbud henvender sig til, vejer tungt. Det betyder fx, at man ikke forstyrrer andre foreningers aktiviteter/møder med unødig larm el.lign. og at man respekterer og rummer de mange forskellige mennesker, der kommer her. Det betyder også, at den enkelte forening naturligvis har ansvar for at egne aktiviteter er velfunderede og i overensstemmelse med retningslinjerne.

Hensyn til hinanden
Da huset bliver brugt af rigtig mange mennesker, er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at huset er et rart sted at være. Det gælder både oprydning og lettere rengøring efter brug af lokaler og køkken, samt at alle bidrager til en god tone og et godt fællesskab. Det betyder også, at man ikke ”tager patent” på et lokale – eksempelvis ved ophængning af plakater el.lign. – så andre foreninger føler sig fremmede og lokalet bliver ubrugbart.

 • Brug af huset

Det er ikke tilladt at benytte lokalerne til privat brug, og det er på grund af brandforhold strengt forbudt at overnatte i huset. Det er et fælles hus, og der gælder samme regler for alle, der bruger det. Der kan dog i enkelte tilfælde indgås særlige aftaler med Frivilligcenter Århus ud fra specifikke behov hos den enkelte forening – men det er vigtigt, at de forskellige aftaler og særlige hensyn ikke går ud over det fælles bedste, som er Frivilligcenter Århus’ ledestjerne i administrationen af og udviklingen i huset.

 • Parkering

Der er to afmærkede parkeringspladser til Frivilligcenter Aarhus i Gården. Disse findes under det store træ og har nummer 6 og 7, og der skal ikke bruges parkeringstilladelse. Man må parkere 2 timer gratis i Grønnegade og de omkring liggende gader- husk P-skiven.

 • Skrald

Skraldespande forefindes i cykelskuret i venstre side af gården. Disse er blå. Evt. fyldte skraldeposer SKAL bæres ud, når huset forlades.

 • Låse

Der er tidsindstillet lås på dørene og porten. Disse er åbne: Mandag til torsdag 07.30-21.00, fredag 07.30-16.00 og lørdag/søndag samt ferier fra den første låser op til kl. 16. Der er IKKE alarm på dørene. HUSK AT LUKKE PORTEN – ELLERS KAN DEN IKKE LÅSE AUTOMATISK.

 • AV-udstyr

Der er TV, overheadprojektor og dvd i huset. AV udstyr kan lånes efter aftale med kontoret. 

 • Køkken

Da køkkenet på 3. sal er meget lille og opvaskemaskinen langsom, kan det være en god idé at anvende engangsservice ved større arrangementer.

 • Kommunikation og post

Frivilligcenter Aarhus fordeler indgående post til foreninger med postadresse her hos os. Vigtig information fra Frivilligcenter Århus til husets brugere kommer ud på mail.

 • Skiltning

Når I bruger huset, må I gerne opsætte skilte med lokaleanvisning o.lign. Skiltene tages ned, når I forlader huset.

 • Rengøring og oprydning

Et rengøringsfirma står for den basale ugentlige rengøring af huset. Det forventes naturligvis, at alle brugere rydder op efter sig, tørrer borde af og stiller møblerne pænt, så lokalet er klar til næste forening og så huset fungerer godt i det daglige. Såfremt man flytter rundt på møblerne i lokalerne i forbindelse med et arrangement, skal de stilles på plads igen efter brug.

 • Telefon

Brug jeres mobiltelefon ved eventuelle nødopkald, da der ikke er hverken udgående eller indgående telefonlinje i huset.

 • Kopimaskine, computere og internetadgang

Kopimaskinen kan benyttes af alle til gode priser. Som forening får man tildelt en kode til kopimaskinen ved henvendelse hos sekretariatet. Der afregnes en gang årligt eller efter aftale med Frivilligcenter Aarhus.

I lokale 7 på 3. sal og i caféen på 1. sal er der opstillet en computer med internetadgang til fælles afbenyttelse, men man kan også benytte egne bærbare computere, der kan kobles til internettet vha. netværkskabler, der findes i de enkelte mødelokaler.

 • Rygning

Rygning er forbudt overalt i huset. Rygning foregår ude. Smid venligst ikke cigaretskod på jorden.

 • Forsikring

Al færdsel og ophold i huset er på eget ansvar. Der er ingen forsikring, der dækker tilskadekomst eller tyveri – heller ikke hvis det sker fra aflåste skabe.

 • Børn

Børn er naturligvis velkomne – men skal være under voksenopsyn af hensyn til andre brugere og børnenes egen sikkerhed.

 • Foreningsfoldere m.m.

Alle foreninger kan indlevere foldere og evt. andet PR materiale til sekretariatet, hvor det vil blive stillet frem. Der er også mulighed for at benytte opslagstavlerne i huset, hvor der gerne må ophænges invitationer til arrangementer eller anden relevant information til husets brugere.

 • Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Frivilligcenter Aarhus på telefon 60 24 52 66 eller komme forbi i åbningstiden:

Tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00

Fredag lukket